REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 fabryka-puzzli-regulamin.jpgwww.FabrykaPuzzli.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] dostępny pod adresem www.fabrykapuzzli.pl prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez Internet, działając na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest:

Fabryka Puzzli Daniel Kołodziejczyk
Jaroszowice 380c
34-100 Wadowice

tel. (+48) 667873384
email: biuro@fabrykapuzzli.pl

NIP: 5512636229
REGON: 381023550
VAT (VIES): PL5512636229


3. Definicje używanych w Regulaminie pojęć:
- "Klient" – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie,
- "Konsument" – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
- "Przedsiębiorca" – Klient, który nie jest Konsumentem, dokonujący zakupu związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT (podatek od towarów i usług), ale nie zawierają kosztów dostawy.

5. Informacje o kosztach dostawy oraz ewentualnych innych opłatach, które Klient jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, są dostępne na stronie Sklepu.

6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Ceny prezentowane w naszym sklepie internetowym odnoszą się do ceny jednostkowej pojedynczego produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę na produkty, które są oryginalnie pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze. Cena nie obejmuje opakowania, a jedynie jedną sztukę, która znajduje się w opakowaniu. W związku z tym, nasz system sklepu nie umożliwia dodania do koszyka jednej sztuki, a jedynie ilość, która znajduje się w opakowaniu, lub jej wielokrotność. Informacja o ilości sztuk w opakowaniu zbiorczym dostarczanym przez producenta znajduje się na każdej karcie produktu pod pozycją "Opakowanie logistyczne".

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja Regulaminu.

3. Akceptacja zamówienia przez Sklep stanowi zawarcie umowy sprzedaży i jest potwierdzana Klientowi drogą elektroniczną.

4. Zamówienia można składać dodatkowo w następujący sposób:

 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, kod EAN, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. Zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą przedstawiać przykładowe warianty graficzne produktu, w tym różne okładki czy figurki, które nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Umowa sprzedaży między Klientem a Sklepem uznaje się za zawartą w chwili wysyłki towaru do Klienta, co jest potwierdzane przez Sklep poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail z informacją o wysyłce towaru.

8. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą przetwarzane pierwszego następnego dnia roboczego.

 
§3

Płatności

 1. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności, opisanych szczegółowo w zakładce "Formy płatności" na stronie Sklepu.

2. Informacje dotyczące kosztów przesyłek oraz ewentualnych dodatkowych opłat są dostępne w cenniku dostawy umieszczonym na stronie Sklepu, jak również na karcie podsumowania zamówienia, z wyłączeniem dostaw poza terytorium Polski. Koszty dostawy zamówień realizowanych poza terytorium Polski będą wyceniane indywidualnie, na podstawie aktualnych stawek kurierskich i logistycznych.

3. Realizacja zamówienia jest możliwa po dokonaniu pełnej zapłaty za towar oraz przesyłkę, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. Pełen wykaz dostępnych metod płatności, w tym odroczone płatności dla wybranych instytucji, znajduje się na stronie Sklepu, w sekcji "Formy Płatności" - link bezpośredni.

6. Sklep oferuje opcję odroczonej płatności (faktura z terminem płatności) dla placówek użyteczności publicznej, takich jak przedszkola, szkoły, rady rodziców, urzędy itp. Aby skorzystać z tej formy płatności, placówka jest zobowiązana do podania danych potwierdzających jej status.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych placówki, w celu potwierdzenia jej uprawnienia do korzystania z odroczonej płatności.

8. W przypadku nieuregulowania należności w ustalonym terminie, Sklep może podjąć kroki mające na celu odzyskanie długu, w tym przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej.

9. Sklep zobowiązuje się do zapewnienia jasności i przejrzystości procedur płatności, chroniąc jednocześnie przed potencjalnymi nadużyciami.


§4

Wysyłka towaru i odbiór

1. Sklep realizuje dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem wybranych firm kurierskich, pocztowych lub poprzez udostępnienie do odbioru osobistego w wyznaczonych punktach. Wybór sposobu dostawy należy do Klienta podczas składania zamówienia.

2. Po przygotowaniu przesyłki do wysyłki, Sklep przekazuje Klientowi list przewozowy firmy kurierskiej. Od tego momentu Klient jest zobowiązany do aktywnej współpracy z firmą kurierską w celu odbioru przesyłki.

3. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się:
- dla płatności elektronicznych i kartą płatniczą – od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji,
- dla płatności przelewem tradycyjnym oraz innych form płatności nieelektronicznych – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu,
- dla opcji za pobraniem – od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

4. Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki, niezależnie od sytuacji. Nieodebranie przesyłki lub odmowa jej odbioru będzie uznawane za niewywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży.

5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z nieudaną dostawą, w tym bezpośrednim kosztem wysyłki towaru oraz kosztami jego zwrotu do magazynu Sklepu.

6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby dostawa towaru odbyła się w terminie podanym przy każdym produkcie. Jednakże termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sklepu. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta.

7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru, Klient ma prawo zażądać sporządzenia protokołu szkody.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do wyboru i zmiany firm kurierskich, z którymi współpracuje, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Klientów z wyprzedzeniem.

9. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o wszelkich specyficznych wymaganiach dotyczących terminu dostawy przed złożeniem zamówienia i jego przekazaniem do realizacji. W przypadku braku takiej informacji, Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia zgodnie z standardowymi procedurami i nie może gwarantować dostawy do określonego przez Klienta, bezwzględnego terminu.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane czynnikami zewnętrznymi, w tym opóźnienia wynikające z działania firm kurierskich. Czas realizacji zamówienia podany przez Sklep jest szacunkowy i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sklepu.

11. Odmowa odbioru towaru przez Klienta z powodu opóźnienia w dostawie, niezgłoszonego wcześniej bezwzględnego terminu dostawy, nie jest uznawana za podstawę do anulowania zamówienia ani odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji. W takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z wysyłką i zwrotem towaru do magazynu.

12. Klient, który z przyczyn niezależnych od Sklepu nie może przyjąć zamówienia w przewidywanym terminie dostawy, zachęcany jest do bezpośredniego kontaktu z obsługą klienta w celu omówienia możliwych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że anulowanie zamówienia po jego wysłaniu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów zwrotu.

13. Sklep dokłada wszelkich starań, aby informować Klienta o wszelkich znanych opóźnieniach w dostawie oraz przyczynach tych opóźnień. Komunikacja w tej sprawie odbywa się za pośrednictwem e-maila lub innych dostępnych kanałów kontaktu.


 

§5

Reklamacja i gwarancja

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka gwarancja jest przewidziana.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wady produktu, korzystając z przysługujących mu praw na podstawie przepisów o rękojmi za wady. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, możliwość skorzystania z rękojmi może być ograniczona zgodnie z umową.

4. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w Regulaminie lub za pomocą formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu.

5. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar wraz z opisem reklamacji. W przypadku skomplikowanych reklamacji, mogących wymagać opinii ekspertów lub konsultacji z producentem, Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu, o czym niezwłocznie informuje Klienta.

6. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie szczegółów dotyczących rodzaju wady, okoliczności jej wystąpienia, danych kontaktowych oraz oczekiwań co do sposobu rozwiązania problemu.

7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy przesyłać na adres wskazany przez Sklep, najlepiej po wcześniejszym kontakcie i uzyskaniu instrukcji zwrotu.

8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem produktu w ramach reklamacji, początkowo ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Ustawienia systemowe, programowe lub sprzętowe Klienta, które mogą wpływać na sposób wyświetlania się lub działania zakupionych produktów (np. kolory, rozmiar), nie stanowią podstawy do reklamacji.

10. W przypadku odmowy przyjęcia reklamacji, Klient zostanie poinformowany o przyczynach decyzji oraz o dostępnych sposobach dochodzenia swoich roszczeń, w tym o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.
§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie. Sklep dostarcza wzór formularza odstąpienia od umowy, który Konsument może, ale nie musi użyć. Wzór pisma zostanie dostarczony przez Sprzedawcę w dniu zgłoszenia chęci zwrotu.

3. Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki, ponosi Konsument. Adres na terenie Polski do zwrotu towaru zostanie wskazany przez Sprzedawcę w momencie zgłaszania chęci zwrotu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument zdecyduje się na zwrot części zamówienia, koszty dostawy nie podlegają zwrotowi.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w walucie PLN. Ze względu na współpracę z firmą Blue Media, odpowiedzialną za obsługę płatności online, Sklep nie oferuje zwrotu płatności innymi metodami.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego towaru lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Odstąpienie od umowy jest skuteczne pod warunkiem, że towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy zostanie zwrócony do wskazanego przez Sprzedawcę adresu magazynu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany na indywidualne zamówienie Konsumenta, towar szybko psujący się albo mający krótki termin przydatności do użycia.

10. Nieodebranie przesyłki przez Konsumenta, niezależnie od przyczyny - czy to z powodu braku kontaktu z kurierem, nieodebrania przesyłki z paczkomatu czy paczkopunktu, odmowa odbioru, nieobecności pod wskazanym adresem dostawy, czy też jakiegokolwiek innego niedopatrzenia ze strony Konsumenta, nie jest uznawane za odstąpienie od umowy przez Konsumenta. Status przesyłki jako "nieodebrany", wynikający z tych przyczyn, jest traktowany jako dostarczony w kontekście liczenia czasu na odstąpienie od umowy. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Konsument zobowiązany jest do podjęcia aktywnych działań zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2-8 tego paragrafu. Niedopełnienie czynności niezbędnych do odbioru przesyłki, takich jak kontakt z przewoźnikiem w celu ustalenia ponownej dostawy lub odbiór przesyłki z wyznaczonego miejsca w ustalonym terminie, będzie traktowane jako nie wywiązanie się z warunków umowy zawartej między Kupującym a Sprzedającym.

11. Konsument zachowuje tytuł własności do towaru oraz wszelkie związane z nim ryzyka do momentu fizycznego odebrania towaru lub odstąpienia od umowy zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie.

12. Sklep informuje, że procedury odstąpienia od umowy mają na celu zapewnienie Konsumentom jasnych i sprawiedliwych warunków zwrotu, jednocześnie przypominając o obowiązkach wynikających z zachowania terminów i właściwego informowania Sprzedawcy o zamiarze odstąpienia od umowy.

 

§7

Anulowanie zamówienia

1. Klient ma prawo anulować zamówienie bez podawania przyczyny w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez kontakt z obsługą klienta Sklepu telefonicznie.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadkach wyjątkowych, takich jak błąd w systemie dotyczący ceny lub opisu produktu, brak towaru w magazynie lub niemożność realizacji zamówienia z innych przyczyn technicznych lub logistycznych. W takich sytuacjach Sklep niezwłocznie informuje Klienta o anulowaniu zamówienia i przyczynie takiej decyzji, oferując jednocześnie możliwość złożenia nowego zamówienia lub zwrot ewentualnie zapłaconych środków niezwłocznie.

3. Wyjątek stanowią produkty realizowane na indywidualne zamówienie Klienta lub produkty, których realizacja została już rozpoczęta. W takich przypadkach anulowanie zamówienia może być niemożliwe lub wiązać się z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów związanych z rozpoczęciem realizacji zamówienia.

4. W przypadku anulowania zamówienia, wszelkie płatności dokonane przez Klienta w związku z anulowanym zamówieniem będą zwracane przez Sklep przez przelew na wskazane konto bankowe, chyba że Sklep wraz z Klientem ustalą inne rozwiązanie.

5. Sklep dołoży wszelkich starań, aby proces anulowania zamówienia był prosty i nie sprawiał Klientom dodatkowych trudności.
§8

Nieodebranie zamówionego towaru przez kupującego

  1. W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionego towaru, który został wysłany zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie, Sklep może zażądać od Kupującego zwrotu kosztów poniesionych w związku z nieudaną próbą dostawy.

  2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują bezpośredni koszt wysyłki towaru do Kupującego oraz koszt przesyłki zwrotnej towaru do magazynu Sklepu.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami obsługi zamówienia w ustalonej wysokości 20 zł brutto, co ma na celu pokrycie części kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem i obsługą niezrealizowanego zamówienia.

  4. W przypadku zastosowania się do ust. 1-3, Sklep zobowiązuje się do dokonania szczegółowego rozliczenia poniesionych kosztów i przedstawienia Kupującemu faktury lub innego dokumentu potwierdzającego te koszty.

  5. Faktura lub inny dokument, o którym mowa w ust. 4, zostanie przesłany Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia lub, w przypadku braku takiej możliwości, drogą pocztową na adres wskazany w zamówieniu.

  6. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się na pokrycie wymienionych kosztów, ma prawo do wystąpienia z roszczeniem, które będzie rozpatrywane zgodnie z procedurami reklamacyjnymi określonymi w Regulaminie.

  7. Sklep informuje, że powyższe postanowienia nie naruszają praw Kupującego wynikających z ustawy o prawach konsumenta, w tym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  8. Nieodebranie przez Kupującego przesyłki nie jest uznawane za formę odstąpienia od umowy. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi postępować zgodnie z procedurą określoną w §6 niniejszego Regulaminu.

  9. Do czasu odebrania towaru lub wyraźnego odstąpienia od umowy zgodnie z procedurami, właścicielem towaru pozostaje Kupujący. Sklep zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań w celu odzyskania kosztów związanych z nieodebraniem przesyłki, w tym możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  §9

  Ochrona danych osobowych i Ochrona prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Puzzli Daniel Kołodziejczyk, Jaroszowice 380c, 34-100 Wadowice. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, obsługą zamówień, dostawą towarów oraz ewentualnych reklamacji.

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym celów i podstaw przetwarzania, odbiorców danych oraz praw przysługujących Klientom, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie [link do Polityki Prywatności].

  3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
  §10

  Własność intelektualna

  1. Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęcia, opisy towarów, grafiki, loga i znaki towarowe, są chronione prawem własności intelektualnej i należą do Sklepu lub są wykorzystywane na podstawie uzyskanej licencji lub zgody właścicieli. Zabrania się ich wykorzystywania bez pisemnej zgody Sklepu.

  2. Zakup produktów w Sklepie upoważnia Klientów do korzystania z zakupionych towarów zgodnie z ich przeznaczeniem dla użytku osobistego lub wewnętrznego użytku firmy. Nie obejmuje to jednak prawa do kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania, ani wykorzystywania materiałów związanych z produktami, w tym fotografii, grafik czy opisów, w celach komercyjnych, reklamowych lub w jakikolwiek inny sposób naruszających prawa własności intelektualnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do podejmowania działań prawnych w przypadku naruszenia przez Klientów lub osoby trzecie praw własności intelektualnej związanych z oferowanymi produktami lub materiałami publikowanymi na stronie Sklepu.

  4. W przypadku, gdy Sklep oferuje produkty podlegające ochronie praw autorskich lub innym prawom własności intelektualnej należącym do innych podmiotów, działanie takie odbywa się na podstawie odpowiednich umów lub licencji. Sklep zobowiązuje się do nie naruszania praw własności intelektualnej tych podmiotów i oczekuje tego samego od swoich Klientów.

  5. Klient, który zamieszcza na stronie Sklepu treści własne, np. opinie o produktach, oświadcza, że są one wolne od praw osób trzecich i wyraża zgodę na ich bezpłatne wykorzystanie przez Sklep w ramach działalności Sklepu, w tym w materiałach promocyjnych.

  6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia, aby oferowane produkty i publikowane materiały nie naruszały praw własności intelektualnej, praw autorskich lub innych praw osób trzecich. W przypadku stwierdzenia potencjalnego naruszenia, Sklep zobowiązuje się do szybkiego reagowania i, w razie potrzeby, usunięcia spornych materiałów z dostępu publicznego.

   

  §11

  Zdjęcia poglądowe i warianty graficzne produktów

  1. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie Sklepu mają charakter wyłącznie poglądowy i służą jako przykładowa prezentacja oferowanych towarów. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia te jak najwierniej oddawały cechy i wygląd sprzedawanych produktów.

  2. Klient akceptuje, że produkty oferowane w Sklepie mogą posiadać różne warianty graficzne, w tym ale nie ograniczając się do różnych okładek, wzorów lub kolorów, które nie zawsze mogą być dokładnie przedstawione na zdjęciach poglądowych.

  3. Informacje wiążące dla Stron w momencie złożenia zamówienia obejmują przede wszystkim cenę, kod EAN, charakterystykę towaru, jego główne cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu a jego zdjęciem poglądowym, nie wpływające na główne cechy i funkcjonalność produktu, nie mogą być podstawą do roszczeń względem Sklepu.

  4. W przypadku produktów oferowanych w wielu wariantach graficznych, Sklep zastrzega sobie możliwość wysyłki produktu w wybranym losowo wariancie, chyba że opis produktu wyraźnie wskazuje na możliwość wyboru konkretnego wzoru lub koloru przez Klienta.

  5. Sklep zobowiązuje się do informowania Klienta o wszelkich znanych i istotnych cechach oferowanych produktów, w tym o dostępnych wariantach graficznych, w miarę możliwości i w granicach rozsądku.

  §12

  Wejście w życie i zmiany Regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

  3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

  4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

  5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

  6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.